Borlänge Reningsverk - en processingenjörs upplevelse

Vi arbetar gärna med utredningar i olika optimerings- och förändringsprojekt men kan även fungera som processtöd vid dagliga driftfrågor. Vid Borlänge avloppsreningsverk har vi haft nöjet att jobba med båda typerna av uppdrag.

Se nedan.  Vi frågade Carola Sjöö som är processingenjör och kemist vid reningsverket hur hon upplevt vårt samarbete. Hon analyserar, mikroskoperar och utvärderar reningsprocessen. Vid behov, vilket är ganska ofta, anpassar och optimerar hon driften efter förändringar i inkommande belastning, naturliga årstidsvariationer och vädrets nycker.

Carola Sjöö – Processingenjör och Kemist – Borlänge Reningsverk.

Här kommer frågor och svar:

Varför tog ni kontakt med Embreco?

För att bolla idéer och få förslag på åtgärder om hur vi skulle få bättre slamegenskaper i biosteget, både på kort och lång sikt. Alltså få en mer stabil och kontrollerad process.

Hur har projektupplägget varit?

Arbetet inleddes med genomgång och utvärdering av befintlig data. Utifrån det så diskuterades åtgärder fram för att förbättra och förändra driften. Samarbetet skedde/sker på distans med enstaka besök på plats av Embreco. Driftsresultat följs upp och utvärderas per mail och telefon. Med Embreco har vi bollat förslag och idéer gällande daglig drift och hur vi ska tänka kring driften av verket vid planerade optimerings- och underhållsarbeten. Alltid snabb och god respons. Vi använder oss av Embreco som ett processtöd och en diskussionspartner vid förändring och optimering av driften på vårt reningsverk.

Vilket mervärde har supporten gett er?

Jättemycket, vi har fått en bättre övergripande bild av processen. Skönt att ha någon att bolla funderingar med. Vi känner en trygghet i att kunna få våra teorier och idéer bekräftade (eller ifrågasatta) innan de sätts i handling.

Vad gör ni idag som ni inte gjorde tidigare?

Idag har vi ett bättre och mer övergripande verktyg (excelblad med diagram framtaget av Embreco) för att kunna se trender och samband i reningsprocessen. Vi tittar t.ex. på mängden fällningskemikalie på ytterligare ett sätt. Förut så tittade vi bara på mängden fällningskemikalie per dygn. Nu tittar vi också hur stor del aktiv substans som tillsätts per dygn och vad vi bör ligga på mm. Vi räknar slambelastning med både temperaturkorrigering och med hänsyn tagen till organiskt material, vilket vi inte gjorde förut, för att få en mer verklig bild av processen.

Hur har projektet utvecklat dig som processingenjör?

Gett mig mer lärdom, erfarenhet samt mer vilja och förståelse att kommunicera med resten av arbetsgruppen för att uppnå uppsatta mål.

Vad är den viktigaste erfarenheten från den här tiden?

Att vi fått mer tro på oss själva i de slutsatser vi drar, att vi fått mer förståelse för hur processen fungerar och hänger ihop. Övning ger färdighet.

Hur går ni vidare nu?

Vi kommer fortsätta att anlita Embreco som bollplank vid frågor och funderingar.

Skulle du kunna rekommendera ”bollplanks-konceptet” till andra och i så fall varför?

Absolut! För att få hjälp vid frågeställningar och framförallt för att få nya uppslag till eventuella förbättringar.